Traktat między Ostatnią Faktorią i Republiką Tyrezji


Traktat
między Ostatnią Faktorią i Republiką Tyrezji
o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy

Ostatnia Faktoria i Republika Tyrezji, reprezentowane przez:

 1. Pierwszego Sekretarza Generalnego Republiki Tyrezji, Teodora Shrodingera
 2. Przedstawiciel Zwyczajnego Zebrania Załogi Ostatniej Faktorii, Trzynasty

– dążąc do kształtowania wzajemnej współpracy,
– zdecydowane wspólnie wnieść wkład w dzieło budowy pokojowego porządku na Nordacie

uzgodniły, co następuje.

Art.1

Umawiające się Strony

 1. uznają wzajemne istnienie oraz przebieg granic zgodny z załączonymi mapami.
 2. zobowiązują się wzajemnie do bezwzględnego poszanowania ich suwerenności i integralności terytorialnej.

Art.2

 1. Umawiające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
 2. Umawiające się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art.3

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
  e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.

Art. 4.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
 4. Misja ambasadora kończy się, między innymi, gdy:
  a) państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu ambasadora ze stanowiska,
  b) państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrémentu,
  c) państwo przyjmujące uzna ambasadora za persona non grata.

Art. 5.

Umawiające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 6.

 1. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 7.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Umawiające się Strony.

Załączniki

Mapa Ostatniej Faktorii

Mapa Republiki Tyrezji

Adnotacje

 1. (2019/02/24) Zgodę na ratyfikację traktatu wyraziło Zwyczajne Zebranie Załogi.
 2. (2019/02/24) Ratyfikację potwierdził JE I Sekretarz Generalny Republiki Tyrezji Teodor Shrodinger
Updated: 25 lutego 2019 — 11:03

Dodaj komentarz